Paieška:      
Kokybės politika

            AB "Utenos melioracija", turėdama ilgametę savo srities gamybinę patirtį, saugodama nelengvai įgytą autoritetą ir suprasdama išaugusius atliekamiems darbams bei paslaugoms šiandienos reikalavimus, užtikrina savo klientus, kad jų užsakymai bus profesionaliai įgyvendinti ir atitiks reikštas viltis.

            Šiuos teiginius laiduojame tokiomis nuostatomis:

            Sukūrėme ir įdiegėme kokybės valdymo sistemą. 2003m. ją sertifikavome pagal standarto LST EN ISO 9001 : 2008 reikalavimus. Šią sistemą periodiškai peržiūrime ir tobuliname.

            Kruopščiai analizuojame užsakovų projektus. Jų įgyvendinimui parenkame racionaliausius inžinerinius sprendimus.

            Aprūpiname personalą ir darbininkų grandis efektyviomis darbo priemonėmis, dokumentais bei informacija. Siekiame aukšto atliekamų darbų organizacinio - techninio lygio.

            Ugdome asmeninės darbuotojų atsakomybės jausmą už atliekamų darbų kokybę. Sudarome sąlygas jų kvalifikacijos kėlimui. Skatiname už iniciatyvą ir kūrybiškumą, gerinant veiklos procesus.

            Rūpestingai atrenkame subrangovus ir įjungiame juos į mūsų kokybės politikos vykdymą.

            Tiriame savo srities pasaulinę technologinę raidą ir diegiame jos pasiekimus praktikoje.

            Savo veiklos rezultatus vertiname atsižvelgiant į užsakovų požiūrį ir lyginame juos su konkurentų pasiekimais.

            Periodiškai analizuojame šios politikos vykdymą vadovybės pasitarimuose, skiriame išteklius jai įgyvendinti.

            

                                                                                                       Generalinis direktorius            Liuonius Purvinis